De taken van een syndicus

Wanneer er in een gebouw met meerdere appartementen meer dan 1 eigenaar is, dient dit gebouw over een syndicus te beschikken. Die vertegenwoordigt de vereniging van mede-eigenaars. Daarnaast is de syndicus verantwoordelijk voor het beheer van de gemeenschappelijke delen van de mede-eigendom: de lift, de tuin, de centrale hal, het dak, … Vastgoed Ap(p)art treedt sinds vele jaren op als professionele syndicus. We zijn ingeschreven bij het BIV, we scholen ons continu bij en we kennen de geldende wetgeving tot in de kleinste details. Deze ervaring en knowhow maken van ons de ideale partner om uw gebouwen als syndicus te beheren.

Een overzicht van de taken

 • De Algemene Vergadering bijeenroepen conform de wettelijke bepalingen.
 • De beslissingen van de Algemene Vergadering notuleren in het register.
 • De beslissingen van de Algemene Vergadering (laten) uitvoeren.
 • Bewarende maatregelen treffen en daden van voorlopig beheer stellen.
 • Het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars beheren. Daarvoor maakt de syndicus 1 keer per jaar een afrekening van het gemeenschappelijk en privatief verbruik. Die omvat:
 • een kostenopgave per kostensoort en verdeelsleutel
 • een tabel voor de verdeling van de kosten tussen de mede-eigenaars of een individuele afrekening van de te verdelen kosten
 • een vermogensstaat van de vereniging van mede-eigenaars
 • De vereniging van mede-eigenaars vertegenwoordigen, zowel in rechte als voor het beheer van de gemeenschappelijke zaken.
 • In geval van een overdracht of aanwijzing van het eigendomsrecht van een kavel, de inlichtingen zoals bepaald in artikel 577-11, paragraaf 1 en 2 van het Burgerlijk Wetboek verstrekken aan de notaris, aan eenieder die beroepshalve optreedt als tussenpersoon of aan de overdrager.
 • De datum van de vergaderingen meedelen aan elke persoon die het gebouw krachtens een persoonlijk of zakelijk statuut bewoont, maar geen stemrecht heeft in de Algemene Vergadering. Zo kan hij zijn vragen en opmerkingen met betrekking tot de gemeenschappelijke delen op tijd en schriftelijk doorgeven.
 • Binnen een termijn van 30 dagen na de beëindiging van zijn mandaat, het volledige dossier van beheer overdragen aan zijn opvolger of, in diens afwezigheid, aan de voorzitter van de laatste Algemene Vergadering.
 • Een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten die de uitoefening van zijn taak als syndicus dekt.
 • De mede-eigenaars inzage geven in alle niet-private documenten en gegevens over de mede-eigendom.
 • Het bewaren van het postinterventiedossier.
 • Het voorleggen van verschillende kostenramingen op basis van een vooraf opgemaakt bestek voor de opdrachten en contracten waarbij mededinging verplicht is.
 • Het voorleggen aan de gewone Algemene Vergadering van een jaarlijks evaluatierapport met betrekking tot de geregeld verrichte leveringen.
 • Het voorleggen aan de Algemene Vergadering van mogelijke belangenvermenging tussen de vereniging van mede-eigenaars en de syndicus zelf of de in de wet bepaalde (rechts)personen, vooraleer een overeenkomst tussen de betrokken partijen wordt afgesloten.
 • Het bijhouden van de persoonsgegevens (naam, adres, de gedeelten en de referenties van de kavels) van wie gerechtigd is deel te nemen aan de Algemene Vergadering en het overmaken van deze informatie aan de mede-eigenaar of notaris zoals bepaald in art. 577 – 8 § 4, 16° BW.
 • Het voeren van de boekhouding van de vereniging van mede-eigenaars op een duidelijke, nauwkeurige en gedetailleerde wijze.
 • Het opmaken van een begrotingsraming voor zowel de lopende uitgaven als de buitengewone te verwachten kosten. Deze raming moet jaarlijks voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering.
 • Het bijwerken van het reglement van orde telkens de Algemene Vergadering hiertoe besluit.
 • Uitvoeren van opdrachten zoals bepaald in de basisakte en/of het reglement van mede-eigendom.
 • Uitvoeren van buitengewone opdrachten zoals: aanwezigheid expertises/opleveringen/opvolgen gerechtelijke dossiers/opvolgen grote renovatiewerken, …

Nog vragen?​

Heeft u vragen of wenst u bijkomende inlichtingen? Vul onderstaand contactformulier in.